• Ελληνική κλίμακα αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV
    Η Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ είναι ένα εργαλείο διάγνωσης, αξιολόγησης και πρόγνωσης χαρακτηριστικών του Συνδρόμου Ελλειμματικής Προσοχής με/ή χωρίς Υπερκινητικότητα σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό. Εφαρμόζεται σε παιδιά που παρακολουθούν το Δημοτικό Σχολείο (υπάρχει ειδική φόρμα συμπλήρωσης για γονείς και για δασκάλους) και έχει αποδειχθεί πως ο έγκαιρος εντοπισμός αναπτυξιακών αποκλίσεων και ενδείξεων, π.χ. οι διασπαστικές συμπεριφορές της παιδικής ηλικίας, βοηθά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση υπαρχόντων προβλημάτων στο σχολείο και στην οικογένεια και στην πρόληψη πιθανών μελλοντικών δευτερογενών προβλημάτων και σε άλλους τομείς της ζωής του παιδιού ή, και αργότερα, του εφήβου.
  • Αξιολογητικό εργαλείο Δυσγραφίας.
    Δυσγραφία: Τύποι, Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση.