Διαφοροποιημένη διδασκαλία

«Διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια φιλοσοφία διδασκαλίας η οποία βασίζεται στην αρχή ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσαρμόζουν την διδασκαλία τους στις διαφορετικότητες των μαθητών. Αντί να εφαρμόζουν το Α.Π. με τον ίδιο τρόπο για όλους τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τροποποιούν την διδασκαλία τους ώστε να ανταποκρίνονται στα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας των μαθητών, στους διαφορετικούς τρόπους που μαθαίνουν και στα διαφορετικά ενδιαφέροντα. Επομένως, ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει εκ των προτέρων διαφορετικούς τρόπους για να βοηθήσει τον μαθητή να κατανοεί και να δείχνει ότι έμαθε.»

Carol Ann Tomlinson

Διαφοροποιημένη Μάθηση

Για όλους τους μαθητές!!!

Οι μαθητές στα σχολεία σήμερα:

 • Προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλονταΈχουν διαφορετικό μαθησιακό προφίλ
 • Έρχονται στο σχολείο με διαφορετικά επίπεδα συναισθηματικής και κοινωνικής ωριμότητας
 • Έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα
 • Έχουν διαφορετικά επίπεδα ακαδημαϊκής ετοιμότητας σε διάφορα μαθήματα
 • Έχουν μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες τους επηρεάζουν σε όλη την ζωή τους
 • Μπορεί να έχουν αναπτυγμένες δεξιότητες και βαθμό κατανόησης
 • Μπορεί να εμφανίζουν διάφορες αναπηρίες
 • Μπορεί να κουβαλούν στο σχολείο μεγάλο άγχος που προέρχεται από την
  οικογένεια και το οποίο είναι δυσβάχτατο γι’ αυτούς

Αυτή η ολοένα αυξανόμενη διαφορετικότητα των μαθητών στα σημερινά σχολεία δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη στους παιδαγωγούς και στους φορείς της εκπαίδευσης να επαναπροσδιορίσουν την διδασκαλία και την μάθηση μέσα στην γενική τάξη.

Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας στην Πράξη!

 • Προσφέρει ίσως το κλειδί για να ξεδιαλύνουμε τον γρίφο στις τάξεις μεικτής ικανότητας
 • Έχει την βάση της στις θεωρίες της εποικοδόμησης της μάθησης (constructivism) και της αλληλεπίδρασης (Vygotsky, 1988).
 • Εποικοδομητισμός: η γνώση κωδικοποιείται και γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας με βάση προηγούμενες έννοιες, σημασιολογικά δίκτυα και γνωστικά σχήματα.
 • Επομένως, η γνώση οικοδομείται σε προηγούμενες – προαπαιτούμενες για το συγκεκριμένο έργο.
 • Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας θεμελιώνεται στην ανάλυση της αδιαφοροποίητης ύλης σε:
   1. βασικές γνώσεις (του μαθήματος που διδάσκουμε) και
   2. προαπαιτούμενες γνώσεις (αυτές που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των

  βασικών).

Με τον τρόπο αυτό οργανώνονται τα προγράμματα διαφοροποιημένης μάθησης για την καλύτερη προσέγγιση και κατανόηση της γνώσης.

Προγράμματα Ειδικής Μάθησης

 • Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 • Γυμνάσιο –Λύκειο
 • Δίγλωσσοι μαθητές
 • Χαρισματικοί Μαθητές

Μαθησιακό προφίλ

Βρες το μαθησιακό σου προφίλ και προσέγγισε τη γνώση!

 • Δεν μαθαίνουν όλοι οι μαθητές με τον ίδιο τρόπο.
 • Η επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών μαθησιακών προφίλ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό ώστε να κατανοήσει τις ατομικές διαφορές και να βοηθήσει στην εξέλιξη του μαθητή (Silver, &
  Perini, 2001).
 • Ο προσδιορισμός του μαθησιακού προφίλ δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του μαθητή, ώστε να τον βοηθήσει να επιτύχει καλύτερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα.
Μαθησιακοί τύποι

Ariston Learning Styles
Τεχνικές διαβάσματος για παιδιά, μαθητές και ενήλικεςΤο τεστ αυτό αποτελεί ένα έμπειρο σύστημα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των δυνατοτήτων των μαθητών σε σχέση με α) τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, β) τους μαθησιακούς τύπους, γ) μαθησιακές ικανότητες – δεξιότητες.

α) Εγκεφαλικά ημισφαίρια

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει το σύστημα σχετικά με τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, θα βοηθήσουν τους γονείς να εκτιμήσουν τις κλίσεις και τις τάσεις των παιδιών προς συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα, να θέσουν στόχους και να προετοιμαστούν μέσα στα πλαίσια του σχολικού-ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, καθώς και να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταδίδεται η γνώση στο παιδί, ώστε να μαθαίνει πιο γρήγορα, και πιο αποτελεσματικά.

β) Μαθησιακοί τύποι

Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος μαθαίνει χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του, αντιδρώντας σε ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του. Τυχόν μαθησιακές δυσκολίες, συχνά, (αλλά όχι πάντοτε) αναδεικνύονται στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ της κατανομής των μαθησιακών τύπων του ατόμου και του τρόπου με τον οποίο μεταδίδονται πληροφορίες και γνώσεις. Στόχος του παρόντος τεστ είναι να εξετάσει την κατανομή συγκεκριμένων μαθησιακών τύπων που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αφομοιώνει γνώσεις. Οι τύποι που εξετάζονται είναι:

α) Ακουστικός (αξιοποιεί ακουστικές πληροφορίες)
β) Οπτικός (αξιοποιεί οπτικές πληροφορίες)
γ) Λεκτικός (αξιοποιεί λεκτικές πληροφορίες)
δ) Κιναισθητικός (αξιοποιεί κιναισθητικές πληροφορίες)
ε) Διαπροσωπικός (αξιοποιεί τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη συναναστροφή)
στ) Ενδοπροσωπικός (προτιμά να μελετά μόνος του και σκέφτεται ανεξάρτητα).

γ) Μαθησιακές ικανότητες

Το ακαδημαϊκό (μαθησιακό) περιβάλλον αποτελεί, συχνά, το πεδίο όπου πρωτοεμφανίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζει ένα άτομο. Συνήθως, παρατηρούνται προβλήματα σε μία ή σε περισσότερες από τις βασικές γνωστικές περιοχές: Μαθηματικά, Γλώσσα, Γνωστική ανάπτυξη, Βραχυπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη Μνήμη, Προσοχή, Συγκέντρωση, Οργανωτικότητα και Ικανότητα στη λεπτή κίνηση, στην οποία ενδέχεται να παρουσιαστεί διαταραχή, άλλως γνωστή ως δυσπραξία ή κιναισθητικό πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές, ένα άτομο με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζει προβλήματα: α) στην αναγνώριση, β) στη συγκέντρωση, γ) στην οργάνωση, δ) στον χειρισμό και ε) στην πρακτική εφαρμογή λεκτικών ή μη λεκτικών πληροφοριών.

Το τεστ αυτό είναι βασισμένο σε μια πρωτοποριακή θεωρία σχετικά με την αξιολόγηση των γνωσιακών ικανοτήτων με τη χρήση του χωροχρονικού και του διαγραμματικού συλλογισμού, υπερβαίνοντας τη θεωρία των Cattell-Horn-Carroll που περιγράφει τις γνωστικές ικανότητες καθώς και τις κλίμακες Wechsler, οι οποίες αναπτύχθηκαν γύρω από την παραδοσιακή θεωρητική προσέγγιση που αφορά τις γλωσσικές και τις μαθηματικές ικανότητες. Το εν λόγω τεστ εντοπίζει τα συγκεκριμένα πεδία σκέψης, όπου το υποκείμενο παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα στην αφομοίωση νέων πληροφοριών χωρίς προηγούμενη εμπειρία ή χωρίς τον ανάλογο συλλογισμό. Εφόσον αξιολογήσουμε την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να αφομοιώνει γρήγορα νέες πληροφορίες, θα είμαστε σε θέση να προβλέψουμε κατά πόσο εκείνο ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το τεστ δεν προορίζεται για την εκτίμηση των ακαδημαϊκών επιδόσεων, ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παράσχει ενδείξεις για το διανοητικό δυναμικό ενός ατόμου.