Και τώρα Γυμνάσιο…..εδώ να δούμε τι κάνουμε…;

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν δυσκολίες που μοιάζουν με τις δυσκολίες που εμφανίζουν οι έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες. Δεν πρέπει να μην αναφέρουμε ότι πολλά παιδιά στην εφηβική ηλικία εντοπίζονται και αξιολογούνται ότι εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Γενικά, οι μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να εμφανίζουν μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου εντοπίζονται στους εξής τομείς:

 • Στην αναγνωστική ικανότητα
 • Στην ορθογραφική δεινότητα
 • Στην πρόσληψη και παραγωγή του γραπτού λόγου
 • Στην ορθή επιλογή γραμματικών τύπων και χρήση συντακτικών φαινομένων ανάλογα με τα διάφορα γλωσσικά περιβάλλοντα
 • Στη λεξιλογική επάρκεια
 • Στη δεξιότητα απομνημόνευσης του γραπτού λόγου

Τα προγράμματα διορθωτικής αγωγής που σχεδιάζονται για αυτούς τους μαθητές είναι εξατομικευμένα, επικεντρωμένα σε συγκεκριμένους στόχους που συνδέονται άμεσα με τα δεδομένα της μαθησιακής αξιολόγησης και στοχεύουν στη συστηματική και διαφοροποιημένη ενίσχυση συγκεκριμένων μαθησιακών ικανοτήτων. Δεν πρέπει να συγχέονται με την παροχή φροντιστηριακής βοήθειας που παρέχεται στα παιδιά αυτής της χρονολογικής ηλικίας. Τα προγράμματα διορθωτικής αγωγής λειτουργούν συμπληρωματικά και ενισχυτικά στο φροντιστηριακό έργο που τους προσφέρεται. Η σημασία του προγράμματος διορθωτικής αγωγής σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ σημαντική , διότι αποτελεί τη βάση για την ομαλή εξέλιξη των μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών αυτών και για τη βελτίωση της μαθησιακής τους επίδοσης στο σχολείο.

Στόχος του προγράμματος διορθωτικής αγωγής είναι η ενδυνάμωση μίας σειράς γνωστικών δεξιοτήτων που αφορούν την αντίληψη του λόγου που προϋποθέτει την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου και συνδέεται με την κατάκτηση της κατανόησης αφηρημένων εννοιών και μη. Παράλληλα, το πρόγραμμα αυτό βοηθάει τον μαθητή στην ικανότητα σωστής χρήσης του λεξιλογίου και των μορφοσυντακτικών φαινομένων μέσα στον γραπτό λόγο. Τέλος, ενισχύονται βασικές δεξιότητες αναγνωστικής κατανόησης σε επίπεδο κυριολεκτικής, συμπερασματικής και ερμηνευτικής κατανόησης, καθώς και η κατάκτηση στρατηγικών μεταγνωστικού επιπέδου.

Πιο συγκεκριμένα , τα προγράμματα διορθωτικής αγωγής σε μαθητές Γυμνασίου- Λυκείου ασχολούνται με τα εξής :

 • Δόμηση της σκέψης
 • Κατανόηση και απόδοση κειμένων
 • Ενίσχυση του εκφραστικού πλούτου.
 • Γραπτή έκφραση
 • Παραγωγή γραπτού λόγου
 • Στρατηγικές μελέτης και απομνημόνευσης θεωρητικών μαθημάτων

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ο μαθητής μέσα από διαφοροποιημένο υλικό εκπαιδεύεται στην πρόσληψη και παραγωγή κειμένου μαθαίνοντας να αξιοποιεί στρατηγικές επεξεργασίας κειμένου και μεθόδους κατευθυνόμενης γραφής. Επιπλέον, προσεγγίζει το λεξιλόγιο με διαφοροποιημένο τρόπο με την αξιοποίηση της νοηματικής σύλληψης του λεξιλογίου και με την εκμάθηση των νοηματικών συσχετισμών.

Συνέπεια ενός τέτοιου προγράμματος διορθωτικής αγωγής σε μαθητές Γυμνασίου- Λυκείου είναι η συνεχής βελτίωση της επίδοσης τους σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου και όχι μόνο στα φιλολογικά μαθήματα, εφόσον ο γραπτός λόγος είναι ο δίαυλος για όλα τα μαθήματα.