• Αθηνάτεστ
  Το ΑθηνάΤεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι µια δέσµη από επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες, δεκατέσσερις (14) κύριες και µία (1) συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιώνΤο ΑθηνάΤεστ είναι ένα πολυθεµατικό τεστ ενδο-ατοµικής αξιολόγησης, το οποίο µας δίνει µια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού σε καίριους τομείς της ανάπτυξης και εντοπίζει ελλειμματικές περιοχές, οι οποίες, ενδεχομένως, να παρεμποδίζουν το παιδί να ανταποκριθεί στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου και χρίζουν ιδιαίτερης διδακτικής-διορθωτικής παρέμβασης.
 • Α – Τεστ
  Το «Α-Τεστ» είναι μία δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας. Eλέγχει αν και κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο. Aφορά παιδιά του νηπιαγωγείου, πριν την εισαγωγή τους στην Α’ Δημοτικού. Δημιουργήθηκε από την παιδίατρο και αναπτυξιολόγο Λ. Θωμαίδου και τον εργοθεραπευτή Σ. Μαντούδη.Είναι το πρώτο σταθμισμένο* τεστ, σε δείγμα των 2.000 παιδιών. Το «Α-Τεστ» μπορεί να γίνεται προληπτικά σε όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Σκοπός του τεστ είναι να ελέγξει αν το παιδί είναι μαθησιακά έτοιμο να παρακολουθήσει την πρώτη δημοτικού και, αφετέρου, να ανιχνεύσει τυχόν αναπτυξιακές δυσκολίες που θα δυσκολέψουν την προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο.
 • Τεστ Τάφα
  Το Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας από την Ε. Τάφα είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο που βοηθά στην αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας παιδιών των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, με σκοπό τον εντοπισμό εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναγνωστική τους επίδοση.Το τεστ αφορά παιδιά ηλικίας 6 ετών και 9 μηνών έως 10 ετών και 1 μήνα.Στόχοι του τεστ είναι η αντικειμενική μέτρηση της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών των παραπάνω ηλικιών, ο εντοπισμός των παιδιών με προβλήματα ανάγνωσης και η σύγκριση του επιπέδου της αναγνωστικής ικανότητας μεταξύ των παιδιών της ίδιας τάξης ή μεταξύ των παιδιών δύο ή περισσοτέρων σχολείων.
 • Τεστ Αναγνωστικής Ικανότητας (Δ- Α Γυμνασίου) Τρίγκας Αν.
  Τεστ αναγνωστικής ικανότητας για μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και της πρώτης τάξης του Γυμνασίου. Σταθμίστηκε σε δείγμα 3.564 μαθητών από όλη την Ελλάδα.
 • Διερευνητικά – Ανιχνευτικά Εργαλεία (Κριτήρια) των Μαθησιακών Δυσκολιών:
  Ο σκοπός των συγκεκριμένων εργαλείων είναι η ανίχνευση κοινωνικών, συναισθηματικών δυνατοτήτων και δυσκολιών καθώς και προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών προσχολικής ηλικίας και σχολικής ηλικίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς που μπορεί να αποτελέσουν πιθανούς προγνωστικούς δείκτες για τη μετέπειτα σχολική επάρκεια και προσαρμογή του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Υλικό Διάγνωση ΚΨΜ
  Η διαγνωστική σειρά Διάγνωση Δυσλεξίας, Σειρά Τεστ, (Δ. & Γ. Ζάχος, 1998) αποτελεί διαγνωστική προσέγγιση της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στο λόγο – δυσλεξίας, καταγράφοντας με ακρίβεια τα συμπτώματα που εκδηλώνουν οι δυσχέρειες στα τέσσερα βασικά επίπεδα γλωσσικής καλλιέργειας: το φωνολογικό, το μορφολογικό, το συντακτικό και το σημαντικό. Απευθύνεται σε παιδιά των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, αλλά και των 3 τάξεων του Γυμνασίου. Αποτελείται από 8 τομείς: Ιστορικό, Ανάγνωση, Γραφή, Οπτική Διάκριση, Ακουστική Διάκριση, Συγκέντρωση Προσοχής, Πλευρίωση και Νοημοσύνη, οι οποίοι αξιολογούνται μέσα από 10 τεστ και ένα ερωτηματολόγιο.
 • ΦΩΤΑΔΥΣ 5-6
  Φωνολογικό Τεστ Ανίχνευσης Δυσλεξικής Συμπεριφοράς για Παιδιά Ηλικίας 5-6 ετών Το Φωνολογικό Τεστ Ανίχνευσης Δυσλεξικής Συμπεριφοράς 5-6 (ΦΩΤΑΔΥΣ) 5-6 είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο εντοπισμού των παιδιών του Νηπιαγωγείου με τάσεις εμφάνισης δυσκολιών στην ανάγνωση και ορθογραφημένη γραφή.
 • Δοκιμασία Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών για Γυμνάσιο-Λύκειο.
  Είναι ένα δομημένο και εξειδικευμένο υλικό που διαμορφώθηκε για τον εντοπισμό και την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Κριτήριο Αξιολόγησης μαθηματικών ικανοτήτων.
  Ένα εξειδικευμένο κριτήριο για τον εντοπισμό μαθηματικών δυσκολιών από τον κ. Αγαλιώτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού.
 • Πρωτόκολλα Αξιολόγησης Κινήτρων (Παντελιάδου).
  Η αξιολόγηση των παραγόντων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενεργοποίηση της συμμετοχής του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, είτε σε μικρότερη είτε σε μεγαλύτερη ηλικία, είναι εξαιρετικά σημαντική για το σχεδιασμό της διδασκαλίας. Στην υποενότητα αυτή περιλαμβάνονται τρία πρωτόκολλα που μπορούν να συμπληρωθούν από το μαθητή ή να συμπληρωθούν από την εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια συνέντευξης με το μαθητή:Πρωτόκολλο 1: Αξιολόγηση κινήτρων μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσηςΠρωτόκολλο 2: Αξιολόγηση κινήτρων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΠρωτόκολλο 3: Αξιολόγηση απόδοσης αιτιολογικών προσδιορισμών.
 • Διαγνωστική Δοκιμασία ΜΕΘΟΔΟΣ 222
  Η Διαγνωστική Δοκιμασία ΜΕΘΟΔΟΣ 222 αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο για τον εντοπισμό ενός δυσλεξικού, ή όχι παιδιού. Η Διαγνωστική Δοκιμασία ΜΕΘΟΔΟΣ 222 αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο για τον εντοπισμό ενός δυσλεξικού, ή όχι παιδιού. Βασισμένη στο ότι η Δυσλεξία δεν είναι κάποια ανώτερη λειτουργία του εγκεφάλου για να την μετρήσουμε, αλλά κάποια δυσλειτουργία ορισμένων περιοχών του εγκεφάλου, η οποία είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, σκοπός της ΜΕΘΟΔΟΥ 222 για τη Διάγνωση της Δυσλεξίας είναι ο εντοπισμός του Δυσλεξικού παιδιού, με βάση τις ικανότητες του στις προτεινόμενες δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες αυτές αφορούν την οπτική και ακουστική ικανότητα διάκρισης φθόγγων και συμπλεγμάτων τους, την ικανότητα ανάγνωσης συλλαβικών τύπων, λέξεων και κειμένου, την προφορική και γραπτή έκφραση, την κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου, το λεξιλόγιο, την αριθμητική ικανότητα κ.ά. Δίνει μια πολύ αναλυτική συνολική εικόνα όλων εκείνων των δεξιοτήτων που αφορούν το δυσλεξικό σύνδρομο και μια συνολική καταγραφή των γενικών και ειδικών μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού.
 • Λάμδα Τεστ
  Εξειδικευμένο λογισμικό για την αυτοματοποιημένη διερεύνηση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην παραγωγή, επεξεργασία και πρόσληψη γραπτού και προφορικού λόγου, για μαθητές Β’ – Δ’ Δημοτικού και Ε’ Δημοτικού – Β’ Γυμνασίου.
 • Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Σχολικής Αξιολόγησης (κατά Δημητρίου)
  Είναι ένα δίτομο αξιολογητικό όργανο, βασισμένο στην ισχύουσα Ύλη του Υπ. Παιδείας Ελλάδος. Δίνει την ευκαιρία σε Γονείς και Εκπαιδευτικούς, να αξιολογήσουν, το επίπεδο του παιδιού για όλες τις τάξεις Δημοτικού, για τυπικά και μη παιδιά. Έχει τρεις βαθμίδες, Αρχική, Μέση και Τελική. Είναι επίσημο αξιολογητικό όργανο, αν ο ειδικός έχει πιστοποιηθεί με το Σεμινάριο.
 • Ελληνική κλίμακα αξιολόγησης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας
  H Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV είναι ένα πολύτιμο εργαλείο έγκαιρου και έγκυρου εντοπισμού της διαταραχής. Eπιτρέπει τον εντοπισμό των παιδιών που είναι πιθανό να εμφανίζουν τη διαταραχή.
 • Detroit Test
  Είναι ένα εργαλείο που αξιολογεί τα επίπεδα μαθησιακής επάρκειας. Ανήκει στην κατηγορία των τεστ που βασίζονται στην ιδέα της μέτρησης πολλών διαφορετικών νοητικών ικανοτήτων και παρέχει στον εξεταστή πληροφορίες τόσο για τη γενική ανάπτυξη του παιδιού όσο και για τις ενδοατομικές δυνατότητες και αδυναμίες, προσφέροντας έτσι ένα ολοκληρωμένο προφίλ του παιδιού.
 • Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας (Λ-α-Τ-ω )
  Το ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας- Λ-α-Τ-ω Ι και ΙΙ (Τζουριάδου, Συγκολλίτου, Αναγνωστοπούλου, Βακόλα, 2008) κατασκευάστηκε για να αναδείξει γενικότερα τη γλωσσική επάρκεια των παιδιών και αποτελεί προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη διαφορική διάγνωση.