Η ειδική παρέμβαση στα Μαθηματικά αφορά τις δυσκολίες σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται ένα άτομο τους αριθμούς, τις σχέσεις μεταξύ τους και τις αριθμητικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Αναλυτικότερα τα άτομα με δυσκολίες με την έννοια του αριθμού, μπορεί να εντάσσονται στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ειδικότερα στη δυσαριθμησία, όπου παρουσιάζουν τις εξής δυσκολίες:

 • Στην εκμάθηση αριθμητικών πράξεων κυρίως δε με τις μεθόδους που στηρίζονται στη μέτρηση.
 • Στις συναλλαγές χρημάτων. Δυσκολεύονται στο να δίνουν και να παίρνουν τα ρέστα.
 • Στην εκμάθηση αφηρημένων εννοιών όπως του χρόνου και της κατεύθυνσης. Δυσκολεύονται με την ώρα, ενώ δεν έχουν πολλές φορές αίσθηση του χρόνου.
 • Στην απόκτηση χωρικού προσανατολισμού. Δυσκολεύονται με τις κατευθύνσεις. Χάνονται εύκολα. Δε διαβάζουν άνετα τους χάρτες.
 • Στο να ακολουθούν διαδοχικές οδηγίες. Στην οργάνωση πληροφοριών. Στο να θυμούνται συγκεκριμένες πράξεις και διαδικασίες για την ολοκλήρωση ενός μαθηματικού υπολογισμού.

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι εμφανιζόμενες δυσκολίες διαφοροποιούνται σε κάθε χρονολογική ηλικία :

Προσχολική ηλικία:

 • Δυσκολία στην εκμάθηση μέτρησης.
 • Δυσκολία αναγνώρισης τυπωμένων αριθμών.
 • Δυσκολία αντιστοίχησης ενός αριθμού με αυτό που αντιπροσωπεύει στην καθημερινότητα, π.χ. δεν συνδέουν τον αριθμό 5 με τη συλλογή 5 μολυβιών
 • Αδύναμη μνήμη, ιδιαίτερα στη συγκράτηση αριθμών.
 • Δυσκολία στην οργάνωση πραγμάτων σε μια λογική σειρά.


Σχολική ηλικία:

 • Δυσκολία εκμάθησης βασικών μαθηματικών πράξεων. (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση).
 • Αδυναμία ανάπτυξης δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος.
 • Αδύναμη μακροπρόθεσμη μνήμη, ειδικά σε ό,τι αφορά τις μαθηματικές λειτουργίες.
 • Αδυναμία εξοικείωσης με το μαθηματικό λεξιλόγιο.
 • Αποφυγή παιχνιδιών στρατηγικής.
 • Αδυναμία εκτίμησης κάποιου λογαριασμού (π.χ. το λογαριασμό στο σούπερ-μάρκετ.).
 • Δεν έχουν αίσθηση του χρόνου.

Έφηβοι-Ενήλικες

 • Αδυναμία εκτίμησης κάποιου λογαριασμού (π.χ. το λογαριασμό στο σούπερ-μάρκετ.).
 • Αδυναμία εκμάθησης μαθηματικών εννοιών, πέρα από μαθηματικές πράξεις.
 • Αδυναμία χειρισμού ενός τραπεζικού λογαριασμού.
 • Δεν έχουν αίσθηση του χρόνου.

Η ειδική παρέμβαση στα Μαθηματικά ακολουθεί τις αρχές που διέπουν τα προγράμματα διορθωτικής αγωγής μαθησιακών δυσκολιών, προσαρμόζεται όμως στις ιδιαιτερότητες των Μαθηματικών και της μαθηματικής σκέψης. Η παρέμβαση υλοποιείται μετά από προσεκτική και αναλυτική αξιολόγηση των δυσκολιών που εμφανίζουν τα παιδιά, γιατί όπως αναφέρθηκε οι εμφανιζόμενες δυσκολίες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανά χρονολογική ηλικία. Τα προγράμματα που σχεδιάζονται ενισχύουν την ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία κατάκτησης των μαθηματικών εννοιών που αντιστοιχούν σε κάθε χρονολογική ηλικία. Η παρέμβαση είναι οργανωμένη μεθοδικά και στοχεύει στην κατάκτηση των θεμελιωδών εννοιών των Μαθηματικών. Επίσης, λαμβάνει υπόψη της την κατηγοριοποίηση των παιδιών που εμφανίζουν δυσκολίες στα Μαθηματικά σε 4 υπο-τύπους σύμφωνα με τον Γ. Καραγιαννάκη (Μη-Λεκτικός, Λεκτικής Μνήμης , Λογικό-Διαδικαστικός, Οπτικό-χωρικός ) και με γνώμονα αυτά τα χαρακτηριστικά εκπαιδεύει τους μαθητές στις κατάλληλες στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσκολιών.

Το υλικό που χρησιμοποιείται στην ειδική παρέμβαση στα Μαθηματικά είναι διαφοροποιημένο και βασίζεται στην αρχή ότι μαθαίνω μαθηματικά σημαίνει κάνω μαθηματικά! Περιλαμβάνει λοιπόν:

 • Εποπτικό Υλικό
 • Επανεγγράψιμες Καρτέλες
 • Πλαστικοποιημένες εικόνες
 • Απτό υλικό
 • Βοηθητικό υλικό
 • Έντυπο υλικό

Το εποπτικό υλικό που αξιοποιείται σε κάθε πρόγραμμα παρέμβασης είναι εξατομικευμένο και αποτελεί δυναμικό σύνολο προσέγγισης για τις ανάγκες κάθε παιδιού.

Τα προγράμματα διορθωτικής στα Μαθηματικά εφαρμόζονται μέχρι και την ΣΤ ΄ Δημοτικού. Με την εισαγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θεωρείται χρήσιμη η ενισχυτική εκπαίδευση των παιδιών από καθηγητή Μαθηματικό ενημερωμένο και καταρτισμένο στις δυσκολίες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς για το πρόγραμμα διορθωτικής αγωγής που έχει ακολουθήσει.