Γνωρίζοντας την Εργοθεραπεία!

Τί είναι Εργοθεραπεία;

Είναι η επιστήμη που ασχολείται με άτομα και ομάδες που φέρουν είτε εκ γενετής είτε επίκτητες δυσκολίες. Στόχος είναι η βελτίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων και η επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Τί περιλαμβάνει η διαδικασία της εργοθεραπευτικής παρέμβασης;

Η εργοθεραπευτική παρέμβαση θα πρέπει να είναι δομημένη, συστηματική, στοχο-κατευθυνόμενη, εξατομικευμένη και αποκαταστασιακή.

Η διαδικασία της παρέμβασης χωρίζεται στα εξής στάδια: α)αξιολόγηση β)θέσπιση σκοπού και στόχου γ)σχεδιασμός παρέμβασης δ)εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος ε)επαναξιολόγηση ζ)τερματισμός προγράμματος.

Ποίοι είναι οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της εργοθεραπευτικής παρέμβασης;

Το επίπεδο των αισθητικοκινητικών, γνωστικών, και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του ατόμου στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.

Α. Αισθητικοκινητικά Στοιχεία: Αφορούν την ικανότητα λήψης ερεθισμάτων, επεξεργασίας πληροφοριών και ανταπόκρισης σε αυτά. Καηγοριοποιούνται σε:

 1. Αισθητηριακά (Sensory)
 • Αισθητηριακή επίγνωση (sensory awareness) δηλαδή τη λήψη και διαφοροποίηση αισθητηριακών ερεθισμάτων.
 • Aισθητηριακή επεξεργασία (sensory processing) που περιλαμβάνει την επεξεργασία ενός ερεθίσματος και ανάλογα με το ερέθισμα διακρίνεται σε:
 1. Απτική
 2. Ιδιοδεκτική
 3. Αιθουσαία
 4. Οπτική
 5. Ακουστική
 6. Γευστική
 7. Οσφρητική
 • Αντιληπτική επεξεργασία (Perceptual Processing) που αφορά την οργάνωση των αισθητηριακών ερεθισμάτων σε αντιληπτικά πρότυπα και διακρίνονται σε:
 1. Στερεογνωσία
 2. Κιναισθησία
 3. Αντίδραση στον πόνο
 4. Σχήμα σώματος
 5. Διάκριση Δεξιού – Αριστερού
 6. Μονιμότητα μορφής
 7. Θέση στο χώρο
 8. Οπτική ολοκλήρωση
 9. Διάκριση μορφής από φόντο
 10. Αντίληψη του βάθους
 11. Χωρικές σχέσεις
 12. Τοπογραφικός προσανατολισμός.

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση